Obchodní podmínky

Obchodní podmínky poctivygrund.cz

Obecná ustanovení
Působnost obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu a práva a povinnosti prodávajího a kupujícího ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se osobních údajů kupujícího a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. 10. 2016.
Používané pojmy v těchto Obchodních podmínkách:

Prodávající:
Název: Ing. Roman Plas
Sídlo/bydliště: Libčany 240, 503 22 Libčany
IČ:156 06 155
DIČ CZ6002092039
Zapsaná: Magistrát města Hradec Králové, č.j. MMHK/158276/2014
Telefon:602 116 025
Email: poctivygrund@seznam.cz

Bankovní spojení: mBank,  č. ú. 670100-2212082254/6210

 

Kontaktní adresa: Ing. Roman Plas
Seznam provozoven: Libčany 240, 503 22 Libčany Provozní doba: PO, ST 13,00 – 15,00
Kupující: se rozumí zákazník, druhá smluvní strana odlišná od prodávajícího, kterým může být jeden z následujících subjektů:
Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Internetový obchod: webové rozhraní nacházející se na webové adrese www.poctivygrund.cz, kde je možno si objednat a prohlédnout uvedené zboží.
E-mail: elektronická adresa, kterou je možno nás kontaktovat: poctivygrund@seznam.cz
Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.
Vztah obchodních podmínek ke smlouvě.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům.
Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání
Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

Způsoby řešení stížností
Případné stížnosti a spory mezi kupujícím a prodávajícím je možné řešit
mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),
emailem na poctivygrund@seznam.cz, osobně na výše uvedené adrese provozovny, telefonicky na 722 677 007

Dozorové orgány
Nad činností prodejce provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
Česká obchodní inspekce,
živnostenské úřady,
Úřad pro ochranu osobní údajů,
Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
krajské hygienické stanice
Státní veterinární správa

Objednávání zboží a uzavírání smluv

Objednání zboží.

Zboží v internetovém obchodě www.poctivygrund.cz je možné objednat tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím:
– internetového obchodu
– e-mailu
Přijetí nabídky prodávajícího s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku ze strany kupujícího.

Objednání zboží prostřednictvím internetu

Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu se provede vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním objednávky pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky bude umožněno kupujícímu zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
Objednání zboží prostřednictvím e-mailu. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu se provede zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu poctivygrund@seznam.cz, jejíž náležitostí musí být:
– vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení,
– vybraný způsob dodání zboží a platby,
– identifikační údaje kupujícího
– jméno a příjmení a případný název právnické osoby,
– bydliště nebo sídlo,
– adresa pro dodání zboží,
– telefonní číslo kupujícího
– IČ, je li kupující podnikatelem,
– DIČ, pokud je kupující plátcem DPH.

Potvrzení přijetí objednávky

Úspěšné přijetí objednávky a uzavření smlouvy potvrdí prodejce na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:
potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,
obchodní podmínky prodejce, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.
V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vyzve prodejce kupujícího k jejímu doplnění nebo upozorní na nemožnost uzavření smlouvy.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

Změna a zrušení smlouvy

Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

 Obsah kupní smlouvy

Na základě uzavřené kupní smlouvy je prodejce zavázán kupujícímu dodat ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a kupující je povinen si zboží převzít a zaplatit celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.

Slevy a reklamní akce

Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

Dárky a bonusy

Při poskytnutí dárků či jiných bonusů v rámci smlouvy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

Slevové kupony a dárkové poukazy

Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

Platební podmínky

Způsoby platby

Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na odpovídající stránce v internetovém obchodě www.poctivygrund.cz

Doba pro zaplacení

Celkovou cenu je kupující povinen uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, je kupující povinen ji uhradit do 10 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na účet prodávajícícho u poskytovatele platebních služeb.

Nabytí vlastnického práva

Vlastníkem zboží, které dodáme, se podnikatel stane uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než bude úplně uhrazena celková cena.

Doba pro dodání

Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud má být zboží do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.

Převzetí zboží

Zboží je kupující povinen převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, musí je kupující převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží kupující nepřevezme, vznikne prodávajícímu právo od smlouvy odstoupit a též právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud bude prodávající dodávat opakovaně zboží poté, co jej kupující nepřevezme, má prodávající právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.
Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:
– emailem na naší e-mailové adrese: poctivygrund@seznam.cz
– osobně v provozovně
– na telefonu.
V případě, že kupující zjistí poškození zásilky již při přebírání zboží, je povinen o poškození informovat nejen prodávajícího, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím může kupující požádat přepravce a v případě, že zjistí, že zboží bylo poškozeno, není povinen jej od přepravce převzít.
Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídá prodejce za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude podnikateli dodáno poškozené, je povinen neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

Balení zboží

Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

Právo na odstoupení od smlouvy
Obecně o odstoupení od smlouvy

Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy

Prodávající má právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás zboží převeze kupující, a to z důvodů:
– vyčerpání zásob objednaného zboží,
– nepřevzetí zboží při jeho dodání,
– zneužití objednávkového systému internetového obchodu poctivygrund@seznam.cz
– uvedení chybných údajů při objednávání zboží,
– objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,
– dalších hodných zvláštního zřetele.

Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne
– převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,
– převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
– převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,
– uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

 Nemožnost odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:
– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,
– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
– o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
– dalších, pokud tak stanoví právní předpis

Způsob odstoupení od smlouvy

Pokud kupujícímu vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chce od smlouvy odstoupit, může tak učinit formou jednostranného právního jednání, které doručí, nejlépe pak:
– vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním
– poštou na adresu našeho sídla, e-mailem na naši e-mailovou adresu;
– osobně v provozovně.

Zachování lhůty

Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud prodejci odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

 Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy

Při odstoupení od smlouvy, je kupující povinen zboží prodejci na vlastní náklady kupujícího vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe:
– odesláním zboží na adresu Ing. Roman Plas, Libčany 240, 503 22 Libčany
– osobně na provozovně
– odevzdáním zboží přepravci, který si jej na základě předchozí dohody vyzvedne v domluveném místě a čase.
Zboží musí být vráceno nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň vzniká povinnost kupujícímu vrátit prodávajícímu i veškeré dárky a bonusy, které obdržel na základě zrušené smlouvy.

Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy

Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem

Působnost

Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje odpovědnost prodejce za vady zboží.
Trvanlivost jednotlivých výrobků je uvedena na příslušné etiketě jednotlivých balení.

Odpovědnost prodejce za vady zboží

Odpovídá za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména:
– má vlastnosti, které prodávající s kupujícím ujednal, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce popsali nebo které mohl kupující s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,
– se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– vyhovuje požadavkům právních předpisů.
– u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí.

Doba pro uplatnění práva

Zboží je kupující povinen si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Právo z odpovědnosti za vady zboží je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude přiznáno.

Práva kupujícího při výskytu vady zboží.

Má-li zboží vadu, má kupující právo:
– na bezplatné odstranění vady,
– pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,
– není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,
– na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Práva kupujícího při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží

Pokud není možno zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo:
– na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,
– na přiměřenou slevu z kupní ceny,
– odstoupit od smlouvy.
Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží

Není-li možno zboží vrátit v tom stavu, v jakém bylo dodáno, není možno odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí:
– došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
– bylo li použito zboží ještě před objevením vady,
– nebyla li způsobena nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
– bylo li zboží ještě před objevením vady prodáno, spotřebováno, anebo pozměněno při obvyklém použití

Způsob reklamace

V případě, že chce kupující uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, může tak učinit nejlépe:
– odesláním zboží na adresu Ing. Roman Plas, Libčany 240, 503 22 Libčany
– osobně v provozovně,
– předáním zboží přepravci, který si jej na základě předchozí dohody vyzvedne v domluveném místě a čase,
– pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

Náležitosti reklamace.

Zboží je třeba předat prodejci ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez souhlasu prodejce měnit.

Vyřízení reklamace

Pokud jste spotřebitelem anebo nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

Náhrada nákladů reklamace

Pokud jste spotřebitelem anebo nepodnikatelem, v případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, prodejce má právo na náhradu nutných nákladů, které vzniknou vracením vašeho zboží.

Potvrzení o reklamaci

Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vydá prodejce písemné potvrzení o tom, kdy a kdo právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace vad zboží podnikatelem

Působnost

Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

Naše odpovědnost za vady zboží

Zboží prodejce dodá v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodá zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Nadstandardní záruka pro podnikatele

Nadstandardní záruku za jakost prodejce neposkytuje.

Omezení odpovědnosti

Prodejce neodpovídá

– z jeho povahy,
– za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,
– za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

 Doba pro uplatnění práva

Zboží podnikatel povinen si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Právo z odpovědnosti za vady zboží je podnikatel povinen uplatnit u prodejce bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co bude moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, je zboží dodáno. V opačném případě právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude přiznáno.

Práva kupujícího při podstatném porušení smlouvy

Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, vzniká právo:
– na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
– na odstranění vady opravou zboží,
– na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
– odstoupení od smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které prodejce již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud zvolené právo není oznámeno, je zachováno právo jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Práva kupujícího při nepodstatném porušení smlouvy

Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, vzniká právo:
– na odstranění vady,
– na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Pokud zvolené právo kupující neoznámí, může prodávající vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co nedodali. Zvolené právo není možno později změnit bez souhlasu prodávajícího.

Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží

Není li možno zboží vrátit v tom stavu, v jakém bylo obdrženo, není možno odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí:

– došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
– bylo li použito zboží ještě před objevením vady,
– bylo li způsobeno nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
– prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití

Způsob reklamace

V případě, že chce kupující uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, může tak učinit:
– odesláním zboží na adresu : Ing. Roman Plas, Libčany 240, 503 22 Libčany
– osobně v provozovně,
– předáním zboží přepravci, který si jej na základě předchozí dohody vyzvedne v domluveném místě a čase,
– pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v internetovém obchodě www.poctivygrund.cz uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

Náležitosti reklamace

Zboží je třeba prodávajícímu předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem je žádáno, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez souhlasu prodejce měnit.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu. Zboží bude vráceno stejným způsobem, jako bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude reklamace uznána, doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou prodejci k vyřízení reklamace trvalo.

Náhrada nákladů reklamace

V případě, že bude reklamace uznána, má kupující právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, má prodejce právo na náhradu nutných nákladů, které mu vzniknou vracením zboží kupujícímu.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy

Osobní údaje prodávající zpracovává za účelem plnění povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména dopravcům a provozovatelům platebních systémů).

Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje zpracovává prodejce též za účelem dalšího nabízení vlastního zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Osobní údaje v rozsahu a způsobem, který by vyžadovalo souhlas kupujícího, nezpracováváme.
Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:
– jméno a příjmení,
– adresa,
– e-mailová adresa,
– telefonní číslo,
– identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

Práva subjektu osobních údajů

Kupující má ohledně osobních údajů právo:
– žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,
– žádat informace o zpracování osobních údajů, za jejichž poskytnutí od kupujícího můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,
– žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se kupující domnívá, že je zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Přílohy

Oznámení o odstoupení od smlouvy